197 Szakmai Tudakozó - Aki keres, az talál

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2011. július 11-től visszavonásig)

 

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ászf) meghatározzák a 197 Szakmai Tudakozó Kft. továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit. Az ászf a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan melléklete, melynek elfogadásával, és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási szerződés létrejön.

 

A szerződés tartalma:

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő túloldalon feltüntetett adatainak - a szerződés létrejöttét követő 14 munkanapon belüli - rögzítését, nyilvántartását a www.197.eu honlapon és szolgáltatói telefonos adatbázisában, az adatoknak külső érdeklődők részére való kiajánlása mellett.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 14 munkanap elteltével a Szolgáltató adatbázisában ellenőrzi, esetleges hiba okán korrigálást kezdeményez. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.

A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett adatmódosulásokat díjmentesen átvezeti.

A Megrendelő a Szolgáltatót felmenti a nyilvántartásba vett adatok tekintetében az adatvédelmi törvényben rögzített adatkezelési korlátozások alól.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján a regisztrációs díj összegét nyolc naptári napon belül a Szolgáltató részére megfizeti.

 

A szerződés hatálya:

1. A Google Maps regisztráció egyszeri alkalommal történik, lejárati ideje nincs. A megbízott egyéb költséget nem számol fel. A Megbízott vállalja a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott adatok alapján ügyintézői szolgáltatást vállal a Google Maps regisztrációval kapcsolatosan.

A Megbízó vállalja, hogy a Google által postai úton megküldött PIN azonosítót eljuttatja a Megbízott részére.

2.    A Szolgáltatási szerződést a felek egy év határozott időre  hozzák létre, melynek hatály a  szerződéskötés évfordulóján további egy évvel meghosszabbodik, kivéve, ha azt a szerződéskötési évforduló napja előtt 15 nappal a felek bármelyike írásban, tétivevényesen postára adva felmondja.

A felek a szerződés meghosszabbítására a fentiek szerint korlátlan számú évig jogosultak.

4.    A Megrendelő jogosult a szerződés érvényes létrejöttétől számított nyolc naptári napon belül a szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni. Ez időtartam elteltét követően a Megrendelőnek beáll a teljes évre való szolgáltatás megfizetésére irányuló kötelezettsége. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait - követelése behajtása érdekében - jogi képviselőjének átadni. A Megrendelőt rendes felmondása nem mentesíti a fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól, illetve ezen jogcímen díjvisszafizetésnek helye nincs.

5.  A Szolgáltató jogosult a szerződés meghosszabbodása esetén, a szerződéskötés éves fordulónapját követően a szolgáltatás díját a KSH által kiadott, előző naptári évi fogyasztói árindex mértéke szerint megemelni, a szolgáltatási díj számláját erre figyelemmel kiállítani.

6.  A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat a felek egymás felé úgy teszik meg, hogy a jelen szerződésben rögzített címre címezve, tértivevényesen postára adják, illetve elektronikus levélben vagy a teleinformációs telefonszámon értesítik egymást. A tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelölésekkel második alkalommal bontatlanul visszaérkező iratot a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik.

Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek.

 

A szerződő felek az esetleges jogvitáik rendezésére a Dunakeszi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.